Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BV MAENE  INSTALLATIE 

Artikel 1 ALGEMEEN 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere  voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke  schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden  van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst of  factuur tussen MAENE INSTALLATIE en haar klant. Ingeval van  tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige  afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de  bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant  aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem  geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene  voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt  aan de toepassing van zijn eigen algemene  (aankoop)voorwaarden. 

De niet-toepassing door MAENE INSTALLATIE van één of  meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal  geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen  worden beschouwd. 

Artikel 2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST  

2.1. Alle aanbiedingen van MAENE INSTALLATIE zijn  vrijblijvend en verbinden haar niet. Orders van een klant  binden MAENE INSTALLATIE evenmin. Tussen MAENE  INSTALLATIE en de klant komt pas een overeenkomst tot stand  door de ondertekening of bevestiging per mail door de  bestuurder van MAENE INSTALLATIE van een orderbevestiging  of een schriftelijke overeenkomst. Vertegenwoordigers,  verkopers of werknemers van MAENE INSTALLATIE zijn niet  gemachtigd om MAENE INSTALLATIE rechtsgeldig te  vertegenwoordigen.  

2.2. MAENE INSTALLATIE zal de overeenkomst naar best  inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een  goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  MAENE INSTALLATIE het recht bepaalde werkzaamheden te  laten verrichten door derden.  

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de  uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. Bij  gebreke aan naleving van deze verbintenis zal MAENE  INSTALLATIE het recht hebben de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten. Eventuele bijkomende kosten  vallen ten laste van de klant.  

2.3. MAENE INSTALLATIE zal in geen geval aansprakelijk  kunnen worden gesteld voor schade die het gevolg is van  foutieve/ onvolledige informatie. 

MAENE INSTALLATIE is evenmin aansprakelijk voor welkdanige  schade dan ook door de toepassing van de door MAENE  INSTALLATIE geleverde producten.  

2.4. Klachten betreffende de levering moeten aan MAENE  INSTALLATIE gericht worden binnen de 5 werkdagen na de  levering.  

Artikel 3 LEVERING 

3.1. MAENE INSTALLATIE behoudt zich het recht voor om  gedeeltelijke leveringen uit te voeren, die evenveel  gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van  een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van  de geleverde goederen rechtvaardigen.  

3.2. In geval van vertraging of gebreken in de levering van de  bestelde producten/ diensten, kan de klant zich niet op kosten  van MAENE INSTALLATIE elders bevoorraden of de werken  door een derde partij laten uitvoeren op kosten van MAENE  INSTALLATIE. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van  toepassing op de overeenkomst tussen MAENE INSTALLATIE  en de klant.  

3.3. De door MAENE INSTALLATIE meegedeelde  leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale  vertraging in de leveringstermijn heeft de klant echter het  recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder  rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat  MAENE INSTALLATIE nog steeds niet heeft geleverd binnen  een periode van één maand nadat MAENE INSTALLATIE zich  hiertoe door de klant per aangetekend schrijven in gebreke  werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander  mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning  van enige schadevergoeding.  

Artikel 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De eigendom van verkochte goederen wordt pas  overgedragen na volledige voldoening door de klant van al  hetgeen als tegenprestatie van de door MAENE INSTALLATIE  geleverde of te leveren goederen aan MAENE INSTALLATIE  verschuldigd is, met inbegrip van de overeengekomen prijs,  kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.  

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van  verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant  vanaf het moment dat verkochte goederen bij deze laatste  geleverd werden.  

Artikel 5 BETALING EN FACTUURVOORWAARDEN 

5.1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend uitdrukkelijk  beding op de factuur, betaalbaar op hun vervaldag.  

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur  op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande 

Adres: Bosstraat 62, 9810 Nazareth  Mail: info@maeneinstallatie.be  BTW: BE 0834.056.478 

ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van  8% per jaar. 

Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire  schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een  minimum van € 125,00, zelfs in geval van toekenning van  termijnen van respijt. 

5.2. Iedere klacht omtrent een factuur dient, op straffe van  onontvankelijkheid, aangetekend te worden overgemaakt  uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur,  vergezeld van de eventuele bewijsstukken van staving op de  zetel van MAENE INSTALLATIE. 

5.3. In geval de klant nalaat één of meerdere facturen te  betalen, heeft MAENE INSTALLATIE het recht om van  rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle  contracten als ontbonden in het nadeel van de klant te  beschouwen, alle verdere leveringen te schorsen en op kosten  van de klant alle bewaringsmaatregelen te treffen,  onverminderd alle rechten en vorderingen. 

Bij ontbinding van de overeenkomst of annulering van de  bestelling zal MAENE INSTALLATIE in elk geval gerechtigd zijn  op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale  prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht  van MAENE INSTALLATIE om vergoeding van eventueel hogere  schade te bekomen. 

5.4. Bij gebreke aan betaling van een deel of het geheel van  een factuur op de vervaldag zullen alle andere nog niet  vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de cliënt van  rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar  worden.  

Artikel 6 OVERMACHT 

MAENE INSTALLATIE is van rechtswege bevrijd en niet  gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant  ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de  situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door MAENE  INSTALLATIE geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,  verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van  MAENE INSTALLATIE, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde  van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te  voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins  als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de  voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van  MAENE INSTALLATIE, tenietgaan van goederen ten gevolge  van ongevallen, staking of lock-out, brand, overstroming,  uitzonderlijk hoog ziekteverzuim, communicatie- of  transportstoringen en bedrijfsstoringen. MAENE INSTALLATIE  is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare  karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te  bewijzen. Daarenboven is MAENE INSTALLATIE niet  aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering  

van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige  uitvoering verband houdt met gewijzigde economische of  andere omstandigheden die MAENE INSTALLATIE op het  ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet  heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de  overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in  ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt.  Aangezien de verbintenissen van de klant jegens MAENE  INSTALLATIE in essentie uit een betalingsverplichting uitmaakt,  wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk  uitgesloten. 

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van MAENE  INSTALLATIE opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan drie  (3) maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de  overeenkomst te ontbinden, zonder dat MAENE INSTALLATIE  echter tot betaling van enige vergoeding aan de Klant kan  worden gehouden. 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID 

7.1. Indien MAENE INSTALLATIE aansprakelijk mocht zijn ten  aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze  aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is  bepaald. MAENE INSTALLATIE is slechts aansprakelijk voor  schade die is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar  bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten)  is MAENE INSTALLATIE niet aansprakelijk. 

7.2. Ingeval MAENE INSTALLATIE aansprakelijk wordt  gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid  van MAENE INSTALLATIE beperkt tot maximaal de  factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat  gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is  gedekt, is de aansprakelijkheid van MAENE INSTALLATIE in  ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk  door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. 

7.3. MAENE INSTALLATIE is uitsluitend aansprakelijk voor  directe schade. MAENE INSTALLATIE is nooit aansprakelijk  voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend,  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade  aan installaties en schade aan derden. 

7.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen  partijen, wordt MAENE INSTALLATIE niet geacht kennis te  hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke  toepassing die de klant van de gekochte goederen/diensten zal  maken en kan MAENE INSTALLATIE hiervoor bijgevolg niet  aansprakelijk worden gehouden. De klant is exclusief  aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte  goederen/diensten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij  deze goederen/diensten aanwendt. 

Adres: Bosstraat 62, 9810 Nazareth  Mail: info@maeneinstallatie.be  BTW: BE 0834.056.478 

Artikel 8 ONTBINDING 

8.1. MAENE INSTALLATIE heeft het recht de overeenkomst met  de klant ten allen tijd, met onmiddellijke ingang, zonder  rechterlijke ingebrekestelling, zonder ingebrekestelling en  zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in  de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke  ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7)  kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met  de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ; (ii) bij staking  van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de  klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van  de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant verandert;  (v) indien beslag gelegd op (een gedeelte van) de  vermogensbestanddelen van de klant. MAENE INSTALLATIE  behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vorderen  voor de kosten, rente en schade die MAENE INSTALLATIE heeft  geleden en worden alle vorderingen van MAENE INSTALLATIE  op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

8.2. De klant heeft enkel het recht de overeenkomst met  MAENE INSTALLATIE te ontbinden ingeval van zware fout,  intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van MAENE  INSTALLATIE. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te  oefenen, dan dient hij MAENE INSTALLATIE daarvan per  aangetekend schrijven in kennis te stellen binnen de 7 dagen  nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de  ontbinding aanleiding heeft gegeven.  

Artikel 9 PRIVACY 

MAENE INSTALLATIE zal in het kader van de contractuele  relatie met de klant persoonsgegevens registreren betreffende  de klant, m.n.: e-mailadres, adres, telefoonnummer en in  voorkomend geval het BTW-nummer. De klant geeft hierbij  zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze  persoonsgegevens te verwerken.  

MAENE INSTALLATIE zal deze persoonsgegevens verwerking  conform de GDPR-regelgeving met volgende doeleinden:  klantenadministratie, verwerking en opvolging van de  gemaakte en verwerkte bestellingen en direct marketing van  MAENE INSTALLATIE.  

Elke klant heeft inzage- en correctierecht inzake de op hem of  haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in  de bestanden van MAENE INSTALLATIE. De klant zal het  verzoek daartoe per gedateerde en ondertekende brief  aanvragen.  

Artikel 10 SPLITSBAARHEID 

De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden  tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. Indien een  clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich  toe deze te vervangen door een clausule die het dichtst  

aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die conform is  met de wet. 

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

Alle overeenkomsten aangegaan met MAENE INSTALLATIE  worden beheerst door het Belgisch recht.  

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid  van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk  arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent,  onverminderd het recht voor MAENE INSTALLATIE om het  geschil te laten beslechten door de rechtbank bevoegd  krachtens het gemeen recht. 

Adres: Bosstraat 62, 9810 Nazareth  Mail: info@maeneinstallatie.be  BTW: BE 0834.056.478